Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)

Adatkezelő

SZÁLLÁSHELY NEVE: Mária Apartmanok Zalakaros, Laky Villa Zalakaros , Marika Apartmanok Zalakaros

SZÁLLÁSHELY CÍME: 8749 Zalakaros, Kanicai út 5/A., 8749 Zalakaros, Kanicai út 5/B., 8749 Zalakaros, Szőlő utca 37.

ÜZEMELTETŐ: Németh Tamás (adószám: 74987245-1-40), Németh Lajosné (adószám: 75318983-1-40), Németh Mária (adószám: 74806575-1-40),                                                             

ELÉRHETŐSÉGEK: +36 30/283-7019, +36 30/283-7020

mariaapartmanok@gmail.com
www. mariaapartman.hu

(a továbbiakban: Szálláshely)

A Szálláshely tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) a Szálláshely hivatalos weboldalán elektronikusan, illetve a Mária Apartmanok Zalakaros, Laky Villa Zalakaros Szálláshelyen, papíralapon is elérhetővé teszi.

A Szálláshely, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Szálláshely által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Szálláshely a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Szálláshely az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot a Szálláshely kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Az Üzemeltető csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizennyolc éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatnak érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szálláshely az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást
megtiltsa.

Az adatkezelés során az Üzemeltető tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Szálláshely megbízásában, vagy a Szálláshellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

2. Fogalommagyarázat

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatban hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítás, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Adatkezelések

3.1. Szálláshely szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt
kivételekkel az Üzemeltető a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, ami segíti a Vendég igényeink teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

3.1.1. Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Szálláshely az alábbi adatokat rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

3.1.2. Bejelentőlap

Az egyes szálláshelyi szolgáltatások igénybevételekor a Vendég bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szálláshely az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.

Az EGT tagállamai:

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szálláshelyi szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Szálláshely a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

3.2 Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott SZÉP kártya adatokat az Üzemeltető csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Üzemeltető szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjáról tájékozódhat.

3.3. Weboldal látogatási adatok

3.3.1. Hivatkozások és linkek

A Szálláshely weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Szálláshely üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Szálláshelynek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

3.3.2. Analitika, cookie-k

A Szálláshely a weboldalának nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalainak, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élmények fokozása érdekében. Az Üzemeltető az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

3.4. Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a Szálláshellyel. Az üzeneteket a Szálláshely az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket archiválja, és 6 (hat) hónapig tárolja.

4. Adatbiztonság

4.1. Egyéb biztonsági tevékenységek

A Szálláshely biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

A Szálláshely a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, sérülés továbbá alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

4.2. Adatfeldolgozás

A Szálláshely honlapjának kezelésével megbízott tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

CRE-ART STUDIO

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15. II/24

www.creart.hu

info@creart.hu

 5. Adattovábbítás

A Szálláshely az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

6. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

6.1. Tájékoztatás

Az érintett a Szálláshely e-mail címére, vagy az Üzemeltető nevére és címére eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Szálláshely – tájékoztatást ad az érintett által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szálláshely az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárításra megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az Üzemeltető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

6.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szálláshely rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szálláshely helyesbíti.

A helyesbítésről a Szálláshely értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a 6.1. pontban foglaltak irányadóak.

6.3. Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás, esetére az Adatvédelmi törvény 17.§ -21. §-ban foglaltak irányadóak.

6.4. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Szálláshely ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22.§-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény Első Könyv harmadik rész XII. Címében (2:51.§ – 2:54.§) foglaltak,
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.5. Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról az érintetteket értesíti.

A Szálláshely a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.

A Tájékoztató megállapítása és módosítása az Üzemeltető hatáskörébe tartozik.

Zalakaros, 2020. május 01.

___________________________
Üzemeltető